[Final Round] Tsuchimikado Natsume vs Sawamura Spencer Eriri

Bạn sẽ bình chọn cho nhân vật nào?


  • Total voters
    47
  • Poll closed .
Top