Search results

  1. My2ndAngelic

    [Thảo luận] Anime chuyển thể thành Visual Novel

    Kì này chúng ta sẽ có điều ngược lại, chuyển Anime thành VN, cụ thể là cái này. Mọi người thấy sao khi anime được chuyển thành VN?
Top