Search results

  1. Ame Tadashi

    Đơn xin tự nguyện làm vợ của "Chiếu tướng"

    Nghe theo lời xúi dại của một acc hồng trong forum em xin phép hỏi các cao nhân trong đây cho em biết ai trong forum này có tên nghĩa tiếng việt là "Chiếu tướng" thì xin phép cho em được gặp và tán đổ chị ấy vì nghĩa lớn (nếu được thì cưới luôn) \@.@/ Nếu "Chiếu tướng" có chướng mắt thì cứ xóa...
Top