Search results

  1. thtn

    [Game][Nutaku]Kamihime Project

    Raid ragnarok 50 ap hệ lá thì mình nên đổi item nào ?
  2. thtn

    [Game][Nutaku]Kamihime Project

    Mấy anh cho em hỏi legen soul thi mình nên mở con nào? (em có mổi Andromeda)
Top