Awarded medals

 1.  

  Haqua

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 2.  

  Diana

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 3.  

  Apollo

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Enomoto Takane

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Kokonose Haruka

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 6.  

  Tateyama Ayano

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 7.  

  Mio

  . đủ chuẩn
Top