Recent content by LinhLTE

  1. LinhLTE

    Tìm Manga

    Thể loại: Harem, Hai hước. Nội dung: Main lỡ ném gãy một cái ( Bàn - m ko nhớ rõ lắm ), giải phóng một em nữ thần ( thần xui ). Và sau đó ẻm làm cái xyz gì đó làm anh main hồn thoát xác, chết tươi. Để cứu main, em nữ thần cho hồn main vào người ở nhờ và phải hôn để main tỉnh, đồng thời nắm tay (...
Top