Awarded medals

 1.  

  Queen

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 4000 pts.
 2.  

  Mars

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 3.  

  Mercury

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Vulcan

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Diana

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 6.  

  Minerva

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 7.  

  Apollo

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 8.  

  Haqua

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 9.  

  Kurimu

  . 200 like
 10.  

  Kurimu

  . 200 like
 11.  

  Kirino

  . 100 like
 12.  

  Saber

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 100GB trong box Download Visual Novel.
 13.  

  Horo

  . Award Request Accepted
Top