Thông tin
Trình bày : Aimer
Bài hát : My sweetest one
Anime : Nise Koi
Trans + Effect + Encode : Koro Nekano
Link Download : http://hnng.moe/EIn