Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6
Like Tree3Likes
 • 3 Post By Bánh

Chủ đề: Long Live The Queen (PC, ENG)

 1. #1
  Learning Japanese Avatar của Bánh

  Bài gửi
  2.011
  Likes Received
  723
  Points
  406 (24.801 Banked)
  Achievements Huyền thoại là đâyTuyệt đỉnh công phuGầy dựng uy danhĐây là bạn tôi!
  Awards Nanase Riku - Award nomination from Ciela accepted.Livan - 400 likeKirigiri Kyouko - NVCT kỳ 5Ayase Eli - donatedSonoda Umi - donatedAnon - Award nomination from __Aoki__ accepted.Oda Nobunaga - 100 likeKoizumi Hanayo - donated  Với classes có 2 buổi. Nếu chỉ ghi 1 môn thì có nghĩa là chọn 2 buổi y chang nhau. Lưu ý có thể thay đổi việc làm ở weekend, miễn sao mood giống như yêu cầu là ok.
  Cheat quần áo có hiệu lực vĩnh viễn và có thể cheat hết. Nhưng stats thì chỉ được 1 stat/lần chơi thôi. Sau khi cheat max 1 stat tuỳ ý rồi thì không thể cheat các stat khác được nữa.
  Cách nhập cheat code : trong lúc chơi right click - Preferences - Debugging Console - nhập code. Enter 1 lần và nhập tiếp code khác nếu muốn nhập nhiều code, sau đó enter thêm lần nữa và chọn done.
     *Afraid
  Bonus: Agility, Faith
  Penalty: Royal Demeanor, Weapons, Intrigue, Military

  *Angry
  Bonus: Weapons, Military
  Penalty: Royal Demeanor, Expression, Animal Handling, Medicine

  *Depressed
  Bonus: Expression, Animal Handling
  Penalty: Royal Demeanor, Conversation, Athletics

  *Cheerful
  Bonus: Conversation, Athletics
  Penalty: Weapons, Intrigue, Military

  *Yielding
  Bonus: Royal Demeanor, History, Faith
  Penalty: Weapons, Lumen

  *Willful
  Bonus: Intrigue, Military, Lumen
  Penalty: Royal Demeanor, History, Economics

  *Lonely
  Bonus: Conversation, Medicine
  Penalty: Royal Demeanor, Intrigue, Faith

  *Pressured
  Bonus: Athletics, Faith
  Penalty: Conversation, History, Economics

  *Neutral
  Bonus: none
  Penalty: none
     Mood : Depressed

  Week 1
  *Classes: History - Foreign Affairs
  *Weekend: Play with Toys

  Mood : Afraid

  Week 2
  *Classes: Agility - Reflexes
  *Unlocked Weekend Activity : Sports
  *Events: [Arrest her]
  *Weekend: Play with Toys

  Mood : Yielding

  Week 3
  *Classes: Royal Demeanor - Presence
  *Weekend: Visit Dungeons. Pick: [Hear her out] + [Free her]

  Week 4
  *Classes: Royal Demeanor - Composure, Elegance
  *Weekend: Visit Julianna, Duchess Ursul

  Week 5
  *Classes: Royal Demeanor - Composure, Elegance
  *Unlocked: Outfit Coronet - Boosts Royal Demeanor
  *Weekend: Talk to Your Father

  Week 6
  *Outfit: Coronet - Boosts Royal Demeanor
  *Classes: Royal Demeanor - Presence
  *Random Events: [Climb up to look over the hedge] nếu nó xảy ra
  *Weekend: Visit Julianna, Duchess Ursul - Pick [What drastic action?]

  Week 7
  *Classes: Royal Demeanor - Elegance
  *Weekend: Visit the Treasury

  Mood : Lonely

  Week 8
  *Classes: Conversation - Flattery
  *Weekend: Visit Julianna, Duchess Ursul; Pick [Do it]

  Mood : Cheerful

  Week 9
  *Classes: Conversation -Court Manners
  *Events: [I just like Jewelry]
  *Weekend: Attend Service

  Week 10
  *Classes: Conversation - Public Speaking, Flattery
  *Events: [Offer to punish the Duchess of Hellas] + [Command her to marry an Ixionite]
  *Weekend: Walk in the Gardens

  Week 11
  *Classes: Conversation - Public Speaking
  *Unlocked: Outfit Tea Dress - Boosts Conversation
  *Weekend: Visit Treasury

  Mood : Willful

  Week 12
  *Outfit: Tea Dress - Boosts Conversation (QUAN TRỌNG!!!!!)
  *Classes: Lumen - Resist Magic
  *Events: [Politely decline]
  *Weekend: Sports

  Week 13
  *Classes: Lumen - Wield Magic
  *Events: [Imprison her]
  Weekend: Attend Service

  Week 14
  *Classes: Lumen - Sense Magic
  *Unlocked: Outfit Magical Girl - Boosts Lumen
  *Weekend: Attend Service

  Week 15
  *Outfit: Magical Girl - Boosts Lumen (QUAN TRỌNG!!!!!)
  *Classes: Lumen - Wield Magic
  *Weekend: Sports

  Week 16
  *Classes: Intrigue - Ciphering, Lumen - Wield Magic
  *Events: [I will parade and make a speech]
  *Weekend: Explore Castle

  Week 17
  Outfit: Tea Dress - Boosts Conversation (QUAN TRỌNG!!!!!)
  *Classes: Lumen - Sense Magic
  *Events:
  + [Someone about your age]
  + [Accept]
  + [I plan to use you, then drop you]
  + [Talk to your aunt]
  + [Offer her a court position]
  *Weekend: Attend Court

  Week 18
  *Classes: Intrigue - Ciphering
  *Events: [Shame her with silent scorn] + [Foreign threats]
  *Weekend: Attend Service

  Week 19
  *Classes: Lumen - Resist Magic
  *Events: [Keep them the same]
  *Weekend: Visit Julianna, Duchess Ursul. Pick: [Let it go]


  Mood : Angry

  Week 20
  *Classes: Weapons - Archery
  *Events: [Question him about the crystal]
  *Weekend: Walk in the Gardens

  Week 21
  *Classes: Weapons - Archery
  *Events: [That's hilarious!] + [Ignore it]
  *Weekend: Visit Tomb

  Week 22
  *Classes: Agility - Reflexes
  *Events: [Leave him with Arisse]
  *Weekend: Play with Toys

  Mood : Cheerful

  Week 23
  Classes: Conversation - Court Manners
  *Events: [Accept her as Court Musician]
  *Weekend: Attend court

  Mood : Yielding

  Week 24
  *Classes: Faith - Lore
  *Weekend: Visit Julianna, Duchess Ursul

  Week 25
  *Classes: Faith - Meditation, Divination
  *Events: [Build more warships]
  *Weekend: Visit Tomb

  Week 26
  *Classes: Faith - Meditation, Divination
  *Unlocked: Outfit Priestess Robe - Boosts Faith
  *Weekend: Sports

  Week 27
  Outfit: Tea Dress - Boosts Conversation (QUAN TRỌNG!!!!!)
  *Classes: Faith - Meditation, Divination
  *Events: [Go to Sudbury for Gwenelle's party]
  *Weekend: Sneak Out

  Mood : Cheerful

  Week 28
  *Classes: Athletics - Swimming
  *Events: [Flatter them both]
  *Weekend: Attend Service

  Mood : Angry

  Week 29
  *Classes: Military - Logistics
  *Events: [Recruit soldiers from prison]
  *Weekend: Sports

  Week 30
  *Classes: Military - Strategy, Navel Strategy
  *Weekend: Sports

  Week 31
  *Classes: Military - Strategy, Navel Strategy
  *Unlocked: Outfit Uniform - Boosts Military
  *Weekend: Sports

  Week 32
  *Outfit: Uniform - Boosts Military (QUAN TRỌNG!!!!! Phải mặc đến hết week 34)
  *Classes: Military - Strategy, Navel Strategy
  *Events : [Employment]
  *Weekend: Visit Tomb

  Week 33
  *Classes: Military - Strategy, Navel Strategy
  *Events: [Mounted Parade] + [Kill him with magic]
  *Weekend: Attend Court

  Week 34
  *Classes: Athletics - Swimming
  *Events: [Recruit soldiers] + [Direct the fleet] + [Use magic against the fleet]
  *Weekend: Visit Tomb

  Week 35
  *Outfit: Magical Girl - Boosts Lumen
  *Classes: Lumen - Sense Magic, Resist Magic
  *Weekend: Walk in the Gardens.

  Mood : Depressed

  Week 36
  *Classes: Expression - Decoration
  *Weekend: Visit Dungeons

  Mood : Afraid

  Week 37
  *Classes: Faith - Meditation, Divination
  *Events: [Try to seal it]
  *Weekend: Visit Julianna, Duchess Ursul. [Keep pushing]

  Mood : Willful

  Week 38
  *Classes: Intrigue - Internal Affairs, Foreign Intelligence
  *Weekend: Attend Service

  Week 39
  *Classes: Intrigue - Internal Affairs, Foreign Intelligence
  *Unlocked: Outfit Catsuit - Boosts Intrigue
  *Events :[No one]
  *Weekend: Attend Service

  Week 40
  *Classes: Intrigue - Internal Affairs, Foreign Intelligence
  *Events : Long live the queen!

   
  Mood : Depressed

  Week 1
  *Classes: Economics - Trade, Production
  *Weekend: Play with Toys

  Mood : Afraid

  Week 2
  *Classes: Agility - Reflexes
  *Unlocked Weekend Activity : Sports
  *Events: [Send her away]
  *Weekend: Attend Service

  Mood : Yielding

  Week 3
  *Classes: Royal Demeanor - Composure, Elegance
  *Weekend: Attend Service

  Week 4
  *Classes: Royal Demeanor - Composure, Elegance
  *Weekend: Talk to Your Father

  Week 5
  *Classes: Royal Demeanor - Presence
  *Unlocked: Outfit Coronet - Boosts Royal Demeanor
  *Weekend: Attend Service

  Week 6
  *Classes: Economics - Trade, Production
  *Events: [I won't do it] nếu nó xảy ra
  *Weekend: Sneak Out

  Mood : Lonely

  Week 7
  *Classes: Conversation - Public Speaking, Economics - Trade
  *Weekend: Explore Castle

  Week 8
  *Classes: Conversation - Public Speaking, Court Manners
  *Events : [Invest]
  *Weekend: Sports

  Week 9
  *Classes: Conversation - Court Manners, Flattery
  *Events: [I just like Jewelry]
  *Weekend: Explore Castle

  Week 10
  *Classes: Conversation - Flattery, Medicine - Herbs
  *Unlocked: Outfit Tea Dress - Boosts Conversation
  *Events: [Surrender Province]
  *Weekend: Attend Service

  Week 11
  *Classes: Medicine - Battlefield Medicine, Herbs
  *Weekend: Attend Service

  Week 12
  *Classes: Medicine - Battlefield Medicine, Conversation - Court Manners
  *Events: [Politely decline]
  *Weekend: Sports

  Mood : Yielding

  Week 13
  *Classes: Royal Demeanor - Composure, Elegance
  *Events: [Imprison her]
  Weekend: Sports

  Mood : Angry

  Week 14
  *Classes: Military - Strategy
  *Events: [Invest]
  *Weekend: Explore Castle

  Mood : Yielding

  Week 15
  *Classes: Royal Demeanor - Elegance, Presence
  *Events : [Army recruitment]
  *Weekend: Sneak Out

  Mood : Lonely

  Week 16
  *Classes: Conversation - Public Speaking, Flattery
  *Events: [I will parade and make a speech]
  *Weekend: Sports

  Mood : Willful

  Week 17
  *Classes: Intrigue - Internal Affairs, Foreign Intelligence
  *Events: [Someone about your age] + [Ignore the insult]
  *Weekend: Sports

  Mood : Angry

  Week 18
  *Classes: Intrigue - Ciphering, Weapons - Swords
  *Events: [Greet her politely] + [Foreign threats]
  *Weekend: Explore Castle

  Week 19
  *Classes: Weapons - Swords, Polearms
  *Events: [Raise taxes]
  *Weekend: Sports

  Week 20
  *Classes: Weapons - Archery, Polearms
  *Events: [Pardon him]
  *Weekend: Explore Castle

  Week 21
  *Classes: Weapons - Archery
  *Unlocked: Outfit Tabard - Boosts Weapons
  *Events: [That's hilarious!] + [Ignore it]
  *Weekend: Sports

  Week 22
  *Classes: Military - Naval Strategy, Logistics
  *Events: [Leave him with Arisse]
  *Weekend: Explore Castle

  Week 23
  Classes: Military - Naval Strategy, Logistics
  *Unlocked: Uniform - Boosts Military
  *Events: [Accept her as Court Musician]
  *Weekend: Sports

  Week 24
  *Classes: Military - Strategy
  *Unlocked Weekend Activity: Tour Barracks
  *Weekend: Explore Castle

  Week 25
  *Classes: Military - Naval Strategy, Logistics
  *Events: [Build more warships]
  *Weekend: Explore Castle

  Mood : Lonely

  Week 26
  *Classes: Conversation - Public Speaking, Court Manners
  *Weekend: Attend court

  Mood : Yielding

  Week 27
  *Classes: Royal Demeanor - Composure, Presence
  *Events: [Go to Sudbury for Gwenelle's party]
  *Weekend: Visit Tomb

  Mood : Afraid

  Week 28
  *Classes: Agility - Reflexes, Flexibility
  *Events: [Flatter them both]
  *Weekend: Sports

  Week 29
  *Classes: Military - Logistics
  *Events: [Recruit soldiers from prison]
  *Weekend: Sports

  Mood : Depressed

  Week 30
  *Classes: Expression - Decoration
  *Events : [Suggest compromise]
  *Weekend: Attend Service

  Mood : Angry

  Week 31
  *Classes: Weapons - Polearms, Military - Naval Strategy
  *Weekend: Tour Barracks

  Week 32
  *Classes: Athletics - Running, Swimming
  *Events : [Employment], [Save it for later]
  *Weekend: Tour Barracks

  Mood : Pressured

  Week 33
  *Classes: Athletics - Running, Swimming
  *Events: [Mounted Parade]
  *Weekend: Attend Service

  Week 34
  *Outfit : Uniform - Boosts Military (QUAN TRỌNG!!!!! Mặc đến hết week 35)
  *Classes: Athletics - Climbing
  *Unlocked : Outfit Exercise Gear - Boosts Atheletics
  *Events: [Recruit soldiers] + [Direct the fleet]
  *Weekend: Visit Dungeons

  Week 35
  *Classes: Athletics - Climbing, Military - Logistics
  *Weekend: Explore Castle

  ***Bắt đầu từ đây thì phần stat coi như hoàn thành, bạn có thể chọn bất cứ cái gì mình thích***

  Week 36
  *Events : [Random the rich, conscript the poor]

  Week 38
  *Events : [An extravagant feast]

  Week 39
  *Events : [An extravagant feast]

  Week 40
  *Events : Long live the queen!

     *Cheat stats :

  skill_name_=X (X là số giữa 0 và 100, nếu skill name là 2 chữ trở lên thì dùng dấu _ , lưu ý toàn bộ đều viết chữ thường)

  Skill list (phần skill name không lấy những phần in trước dấu hai chấm).
  -Royal Demeanor: composure, elegance, presence
  -Conversation: public_speaking, court_manners, flattery
  -Expression: decoration, instrument, voice_skill
  -Agility: dance, reflexes, flexibility
  -Weapons: swords, archery, polearms
  -Athletics: running, climbing, swimming
  -Animal Handling: horses, dogs, falcons
  -History: novan_history, foreign_affairs, world_history
  -Intrigue: internal_affairs, foreign_intelligence, ciphering
  -Medicine: herbs, battlefield_medicine, poison
  -Economics: accounting, trade, production
  -Military: strategy, naval_strategy, logistics
  -Faith: meditation, divination, lore
  -Lumen: sense_magic, resist_magic, wield_magic

  *Cheat outfits :

  unlocked_outfits.add('Outfit Name')

  Outfit list :
  -Royal Demeanor
  -Conversation
  -Expression
  -Agility
  -Weapons
  -Athletics
  -Animal Handling
  -History
  -Intrigue
  -Medicine
  -Economics
  -Military
  -Faith
  -Lumen
   

  Lần sửa cuối bởi Bánh; 10-01-16 lúc 21:18

 2. #2
  Hako desuyo! Avatar của scorlight

  Bài gửi
  508
  Likes Received
  195
  Points
  61 (12.429 Banked)
  Achievements Tuyệt đỉnh công phuĐây là bạn tôi!Chiến binh lão luyệnGầy dựng uy danh
  Awards Asahina Tsubaki - Award nomination from __Aoki__ accepted.Asahina Azusa - Award nomination from __Aoki__ accepted.Oda Nobunaga - Award nomination from yukihana_1006 accepted.
  cái game này phải nói là độ history của nó khủng khiếp =_= Chính trị đấu đá ỳ xèo

 3. #3
  Moderator Avatar của yukihana_1006

  Bài gửi
  1.465
  Likes Received
  433
  Points
  8.289 (15.826 Banked)
  Achievements Tuyệt đỉnh công phuChiêu dụ hiền tàiMVP!Máy nói chuyện
  Awards Sagihara Sakyou - Award nomination from __Aoki__ accepted.Dark Tohka - testKokonose Haruka - donatedOda Nobunaga - Award Request AcceptedNito Nazuna - Award Request AcceptedShin - donated
  Quote Nguyên văn bởi scorlight Xem bài viết
  cái game này phải nói là độ history của nó khủng khiếp =_= Chính trị đấu đá ỳ xèo
  cô chơi rồi à, tui còn chưa chơi :v

 4. #4
  Girl Scout Avatar của hana0yuki

  Bài gửi
  1.347
  Likes Received
  812
  Points
  1.171 (22.254 Banked)
  Yuuto-kun
  EXP: 256
  Achievements Tuyệt đỉnh công phuTuyệt đỉnh công phuĐây là bạn tôi!MVP!Gầy dựng uy danh
  Awards Kokonose Haruka - donatedEnomoto Takane - donatedKaido Takato - 800 likeKano Shuuya - donatedTateyama Ayano - donatedNanase Riku - 600 likeQueen - donatedNito Nazuna - 200 likes
  @Bánh: Cái code trên của cô là chỉ đổi stat tạm thời thôi nhé.
  Đổi vĩnh viễn thì thế này: skill_name_=X
  Lần sửa cuối bởi hana0yuki; 06-01-16 lúc 23:10

 5. #5
  Illegal Member

  Bài gửi
  5
  Points
  196 (200 Banked)
  Achievements Dày dạn kinh nghiệm
  Chủ thớt cho hỏi, romance walkthrough có định update không ?

 6. #6
  Learning Japanese Avatar của Bánh

  Bài gửi
  2.011
  Likes Received
  723
  Points
  406 (24.801 Banked)
  Achievements Huyền thoại là đâyTuyệt đỉnh công phuGầy dựng uy danhĐây là bạn tôi!
  Awards Nanase Riku - Award nomination from Ciela accepted.Livan - 400 likeKirigiri Kyouko - NVCT kỳ 5Ayase Eli - donatedSonoda Umi - donatedAnon - Award nomination from __Aoki__ accepted.Oda Nobunaga - 100 likeKoizumi Hanayo - donated
  Quote Nguyên văn bởi anymous Xem bài viết
  Chủ thớt cho hỏi, romance walkthrough có định update không ?
  *khụ* vì mình chơi bản cũ nên k có viết phần romance vì mình có chơi đâu :v và nếu có cập nhật cũng không phải là tương lai gần...
  cậu có thể search trên steam, mình thấy có người viết wt chi tiết phần romance đó

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •