Mở đầu : vào cuối thế kỉ 21 loài người nhận đã có quá nhiều rắc rối xung quanh việc du hành thời gian thế nên chính phủ của các nước bắt tay trong việc được gọi
là thanh lọc thời gian, nói là công việc cũng không phải mà là Đại Kế Hoạch khi đại kế hoạch này diễn ra thì những người máy những người bình thường ở khoảng thời gian không thuộc về thời gian họ sinh sống sẽ bị coi là tội phạm thời gian .Sau 6 năm kể từ khi đại kế hoạch được thực hiện??
:đây chỉ mới mở đầu nên mong mọi người đừng nén đá vậy thôi