Libra of the Vampire Princess: Lycoris & Aoi in "The Promise" PLUS Iris in "Homeworld"

Developer: onomatope"
Game site: MiKandi Japan
Description:
Đây là 2 mini episodes của "Libra of the Vampire Princess" với nội dung kể về những sự kiện đã xảy ra trước khi bắt đầu câu truyện của "Libra of the Vampire Princess".
* Mini Episode 1: "The Promise" - Aoi's hunt for Lycoris
* Mini Episode 2: "Homeworld" - vampire origins, according to IrisCGDownload
**Nội dung ẩn: Bạn cần số bài viết đạt 50 hoặc cao hơn để xem.**

File Size: 1.94 GB
Added 10% Recovery Record.